• bashing the bishop
  • wanking
  • fapping
  • five finger shuffle
  • relaxing ‘the mans way’